Algemene voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

 • 1a – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LifeSync en haar klanten, en op alle aanbiedingen die LifeSync doet.
 • 1b – LifeSync treedt naar buiten onder verschillende handelsnamen: liefdestalen (liefdestalen.nl), relatie-therepeut.nl, lovesync (lovesync.nl) en datenight.nl. Voor al deze handelsnamen zijn de LifeSync voorwaarden van toepassing.
 • 1b – De diensten die bij LifeSync afgenomen kunnen worden afgenomen indien de klant 16 jaar of ouder is.
 • 1c – Naast de algemene voorwaarden beschikken wij over een privacy beleid. U vindt dit beleid op onze website.

2. Terminologie

 • 2a – Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij LifeSync en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door LifeSync.
 • 2b – Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald.

3. Recht

 • 3a – Op alle overeenkomsten tussen LifeSync en de klant en alle aanbiedingen van LifeSync aan de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 • 3b – Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amersfoort, tenzij LifeSync ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

4. Correspondentie

 • 4a – Alle correspondentie verloopt via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
 • 4b – De klant is verplicht om een e-mailadres aan LifeSync op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan LifeSync worden doorgegeven op de manier die LifeSync voorschrijft.
 • 4c – Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Mailinglijsten

 • 5a – Op verschillende plekken in de websites (bijvoorbeeld bij het bestellen van een product of bij het invullen van een test) kan de klant aangeven zich te willen abonneren op onze mailinglijsten. Dit gescheidt altijd met een dubbele opt-in. E-mail adressen worden niet aan derden verstrekt.
 • 5b – Uitschrijven voor een mailingslijst kan via een (unsubcribe) afmeldlink onder de verstuurde e-mail.

6. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt.

 • 6a – Een overeenkomst tussen klant en LifeSync wordt aangegaan voor standaard betaalperiode die is genoemd bij de bestelling.
 • 6b – Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst automatisch opgezegd.
 • 6c – De klant wordt minimaal 8 weken vóór aanvang van de nieuwe periode op de hoogte gesteld via e-mail van een vrijblijvende verlenging.
 • 6d – De klant heeft niet de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten.

7. Facturen

 • 7a – Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden niet per post verzonden.
 • 7b – Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
 • 7c – Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
 • 7d – Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
 • 7e – Abonnementen worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Wanneer de klant minimaal 6 weken vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd wordt het abonnement niet verlengd. Indien er in dit geval toch bedragen door LifeSync zijn geint vindt er restitutie plaatst. Bij het niet tijdig opzeggen is de klant verplicht de nieuwe factuur te voldoen.
 • 7f – Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij LifeSync binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
 • 7g – Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 10 euro (zegge tien euro).
 • 7h – Ingeval LifeSync kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Vtial Support.
 • 7i – LifeSync zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
 • 7j – LifeSync zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
 • 7k – LifeSync is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

 • 8a – LifeSync behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
 • 8b – Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan LifeSync. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

9. Recht om diensten te weigeren

LifeSync heeft het recht om zonder opgaaf van reden naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

  10. Onderzoek

  Je gegevens kunnen anoniem worden gebruikt door derde partijen om onderzoek te doen op het gebied van het verbeteren van gezondheid, dit in de breedste zin van het woord.

  12. Wijziging Algemene Voorwaarden

  LifeSync is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van LifeSync is daarvoor afdoende. Het is aan LifeSync om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.